Kyndby: VVM-tilladelse og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har fornyet VVM-tilladelse til opsætning af to demonstrationsvindmøller

VVM-tilladelse
Miljøcenter Roskilde fornyer hermed Energi E2 VVM-tilladelse til HURs regionplantillæg af april 2005 om opsætning af to demonstrationsvindmøller ved Kyndby. Regionplantillægget betyder at Energi E2 kan opstille to demonstrationsvindmøller på Kyndbyværket i Frederikssund Kommune.

Med baggrund i Kommunalreformen er det ifølge VVM-bekendtgørelsen (bkg. nr 1335 af 06/12/2006) i dette tilfælde Miljøcenter Roskilde, der står for udstedelse af VVM-tilladelsen.

VVM-tilladelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.
Læs: VVM-tilladelse

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
I forlængelse af VVM-tilladelsen har Miljøcenter Roskilde meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen på nærmere angivne vilkår til opførelse af den ene af de to møller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Tilladelsen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15. Få kopi af tilladelsen ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde.
Læs: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.

Dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen kan påklages af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborg-gade 15, 1360 København K eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenæv-nets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets="afgørelser" kan="indbringes" for="domstolene" inden="6" måneder="fra" datoen="for" offentliggørelsen.