Dong Energy, Asnæsværket: Påbud vedr. NOx-emissioner, deNOx-anlæg, ændring i brændsel og afsvovlingsanlæg

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har påbudt Asnæsværket overholdelse af skærpet emissionsgrænseværdi for NOx for blok 2 og fremsendelse af et projekt til godkendelse for etablering af et tilhørende deNOx-anlæg, påbud om ændret brændsel på blok 4 samt påbud om handling ved svigt af afsvovlingsanlæg på blok 5.

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har påbudt Asnæsværket, Asnæsvej 16 overholdelse af skærpet emissionsgrænseværdi for NOx for blok 2 og fremsendelse af et projekt til godkendelse for etablering af et tilhørende deNOx-anlæg, påbud om ændret brændsel på blok 4 samt påbud om handling ved svigt af afsvovlingsanlæg på blok 5.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysnin-ger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 5. august 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklage-nævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548055 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse