Chr. Hansen A/S, Roskilde: Revurdering af miljøgodkendelse

16-12-2008

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Chr. Hansen A/S

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, Roskilde.
Chr. Hansen A/S producerer frosne mælkesyrebakterier til brug i levnedsmiddelindustrien.
Virksomhedens miljøgodkendelser af 6. oktober 1999 og 30. november 2001 er revurderet og sammenskrevet, så de nu er i overensstemmelse med nugældende regler, herunder krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknik.
Der fastsættes vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for etageboligområder skal overholdes - også ved de nye og planlagte byggerier.
Roskilde Kommune fører tilsyn med bortskaffelsen af affald og fastsætter regler for sortering og opbevaring af affald gennem affaldsregulativer. Miljøgodkendelsen regulerer frembringelsen og opbevaring af affald.
Miljøcenter Roskilde har gennemgået EU's notater om bedst tilgængelige teknik, vurderet i hvilket omfang Chr. Hansen A/S anvender bedst tilgængelige teknik og har stillet de nødvendige krav til forbedringer.
Miljøcenter Roskilde kræver at Chr. Hansen A/S skal have en instruks for håndtering af spild og uheld. Instruksen skal accepteres af tilsynsmyndigheden.
Der er ikke fastsat krav til spildevandsafledning i revurderingen, da dette forhold reguleres af Roskilde Kommune gennem en tilladelse til tilslutning til det offentlige kloaksystem.
Revurderingen vurderes ikke at medføre behov for en samlet VVM-vurdering, da revurderingen ikke medfører lempelse af vilkår eller indførelse af nye vilkår, der giver mulighed for at øge produktionen.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan ses her Afgørelse eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 11 eller .
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 2. januar 2009 kl. 16.00. Miljø-centeret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.