Avedøreværket: Miljøgodkendelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Avedøreværket tidsbegrænset miljøgodkendelse til indfyring af kulflyveaske

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre, en tidsbegrænset miljøgodkendelse til indfyring af kulflyveaske, som er produceret på Asnæsværket, sammen med brændslet (kul) i Avedøreværkets blok 1. Godkendelsen udløber den 31. december 2009. Formålet med at indfyre kulflyveaske fra Asnæsværket er at øge Avedøreværkets produktion af flyveaske, som kan anvendes i betonindustrien.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 20. august 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.

Læs: Afgørelse