Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket - Indkaldelse af idéer og forslag

15-12-2008

DONG Energy ønsker at omlægge brændselsindfyring på Avedøreværket. Miljøcenter Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

DONG Energys udledning af CO2 er reguleret efter kvotesystemet, hvis målsætning er en reduktion af CO2 udledningen. Det er derfor DONG Energys ambition at reducere CO2 udledningen fra deres kraftværker så meget som muligt.

På denne baggrund ønsker DONG Energy at omlægge brændselsindfyring på Avedøreværket således, at det mest energieffektive anlæg, blok 2, også kan fyres med kul, og den nuværende kulfyrede blok 1 omlægges til også at kunne fyres med biomasse. Anvendelsen af det mest energieffektive anlæg til fyring med kul betyder, at DONG Energy får mest mulig energi ved mindre forbrug af fossilt brændsel.

Når blok 2 er omlagt til kulfyring, ønsker DONG Energy at kunne medforbrænde affaldsfraktionerne erhvervsaffald og storskrald på blok 2, idet affald med fordel kan afbrændes sammen med kul. Medforbrænding fører til en reduceret CO2-udledning til gavn for klimaet.

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

Miljøcenter Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Idéfasen løber fra i dag og frem til den 10. oktober 2008.

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Se idéoplægget her: Omlægning af brændselsindfyring
Se følgebrev til idéoplæg: Følgebrev
eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Som en del af offentlighedsperioden, holder DONG Energy Åbent Hus på Avedøreværket den 2. oktober 2008. Arrangementet er for alle interesserede og der vil være mulighed for at tilmelde sig en rundvisning på Avedøreværket kl. 16-17, eller til præsentation af projektet og efterfølgende debat kl. 17-19. Deltagelse kræver tilmelding, og tilmelding sker ved henvendelse til Avedøreværket på mail: senest den 26. september.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Roskilde senest den 10. oktober 2008. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde
Tlf.: 7254 6500
e-post:.dk
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ROS-200-00050