Avedøreværket: Miljøgodkendelse til indfyring af kulflyveaske

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Avedøreværket tidsbegrænset miljøgodkendelse til indfyring af kulflyveaske

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre, en tidsbegrænset miljøgodkendelse til indfyring af kulflyveaske sammen med brændslet i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2. Godkendelsen udløber den 31. december 2009. Formålet med at indblæse kulflyveaske i hovedkedlen er bl.a. at undgå korrosion i kedlen og formindske "forgiftningen" af katalysa-toren i deNOx-anlægget (anlægget der renser røggassen for kvælstofoxider).

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 2. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.

Læs: Afgørelse