Asnæsværket: Afgørelse om at modtagelse og raffinering af "urent" gips fra Avedøreværket ikke er godkendelsespligtig

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at modtagelse af gips af dårlig kvalitet fra Avedøreværket ikke er godkendelsespligtig

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at modtagelse af gips af dårlig kvalitet fra Avedøreværket med henblik på nyttiggørelse på Asnæsværket ikke er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven, da dette ikke medfører forøget forurening.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 29. oktober 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.

Læs: Afgørelse