Asnæsværket: Accept af sikkerhedsdokumentation

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har accepteret sikkerhedsdokumentationen for Asnæsværket

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har accepteret sikkerhedsdokumentationen for Asnæsværekt, Asnsævej 16, og meddeler på grundlag heraf påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, jævnfør § 41 a, nr. 6.

Asnæsværket er omfattet af risikobekendtgørelsens § 4, da virksomheden oplagrer mere end 50 tons ammoniak, men mindre end 200 tons i forbindelse med anlæg til rensning af røggassen fra blok 5 for nitrogenoxider (NOx). Virksomheden har derfor den 8. juni 2005 fremsendt et sikkerhedsdokument.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 22. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548055 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse