Asnæsværket - Miljøgodkendelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til etablering af røggasafsvovlingsanlæg

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til etablering af røggasafsvovlingsanlæg på værkets blok 2.

Blok 2 er levetidsforlænget i 1992, og forventes at kunne være i drift i yderligere 15-25 år fra 2008. Blokken har i dag ikke renseforanstaltninger til reduktion af emissionen af svovldioxid. Ud over selv afsvovlingsanlægget udbygges anlægget til behandling af restprodukter (gips) fra afsvovlingsprocessen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslo-vens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 15. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklage-nævnet.

Afgørelsen kan  fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548055 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse