Vattenfall, Amagerværket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

19-12-2008

Miljøcenter Roskilde har revurderet enkelte miljøgodkendelser for Amagerværket

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet enkelte miljøgodkendelser for Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S.

Ved revurderingen af Amagerværkets fællesanlæg, - olietankanlæggene, ammoniakvandsanlægget, afsaltningsanlægget, kulpladsen, havnesiloen, losning af olie, kul og biomasse, opbevaring og lastning af restprodukter, opbevaring af kemikalier og affald, støjforhold, intern transport samt udledninger til recipient, - er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Revurderingen har medført ændringer af visse vilkår. Der er tilføjet yderligere vilkår for bla. prøvetagning af spildevand, olietanke, opbevaring af stoffer og losning.

Revurderingen har ikke medført, at Miljøcenteret har foretaget en ny screening af anlæggets indvirkning på miljøet.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde, eller senest den 20. januar kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse

Bilag C kan rekvireres ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde