I/S Amagerforbrænding: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at I/S Amagerforbrænding kan foretage forsøg med kemisk-fysisk nedbrydning af dagrenovation uden særskilt mijøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, kan foretage et forsøg af 2-3 måneders varighed med kemisk-fysisk nedbrydning af en mindre mængde dagrenovation, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.ros.blst.dk (linket er ikke længere aktivt) eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 30. september kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse

Læs: Bilag 1

Læs: Bilag 2