Østkraft Produktion A/S - Påbud om fjernelse af flyveaske

24-04-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Østkraft Produktion A/S påbud om fjernelse af et udendørs oplag af flyveaske

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Østkraft Produktion A/S påbud om at fjerne et udendørs oplag af flyveaske. Flyveasken ligger i Kulgaarden, hvor der ligeledes oplagres kul.
Flyveasken skal være fjernet senest den 1. september 2008.
Påbuddet stiller vilkår til håndteringen af det udendørs oplag af flyveaske.
Påbuddet er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 56 eller .
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse