Energinet.dk - VVM-tilladelse vedr. udbygning af dansk gastransmissionsnet

09-04-2008

Miljøcenter Roskilde, har som VVM myndighed fornyet Energinet.dk's VVM-tilladelse til etablering af kompressorstation med tilhørende transmissionsnet ved Avedøre Holme i Hvidovre Kommune.

Miljøcenter Roskilde, har som VVM myndighed fornyet Energinet.dk's VVM-tilladelse til etablering af kompressorstation med tilhørende transmissionsnet ved Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. VVM-tilladelsen er givet efter § 9 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.

Læs: VVM-tilladelsen

Energinet.dk (tidligere DONG) fik den 25. januar 2002 en VVM-tilladelse til udbygning af det danske transmissionssystem. Tilladelsen vedrører cirkulære nr. 16 om udbygning af det danske system for gastransport fra Sydjylland til Sjællands Østkyst af 25. januar 2002. Cirkulæret er revideret af 12. april 2005, men ikke hvad angår Kompressorstation og transmissionsledning ved Avedøre Holme, hvilket er grundlaget for nuværende fornyelse af eksisterende tilladelse på dette område.

Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59). VVM-tilladelsen kan påklages for både retlige spørgsmål, og over VVM-tilladelsen samt vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.