Nyt pesticidstof fundet i grundvandet

Miljøstyrelsen har i 2023 foretaget screening for DMSA i grundvandet – et nedbrydningsprodukt fra pesticidstoffet cyazofamid. Stoffet er fundet i mindre omfang. Det sættes nu på listen over pesticider, som skal kontrolleres fremover.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med grundvandsovervågningen i 2023 fundet stoffet DMSA i grundvandet.

DMSA er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet cyazofamid. Cyazofamid har været godkendt og anvendt til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler i perioden 2004 til 2023.

Der er foretaget analyser på grundvandsprøver fra 247 indtag i grundvandsboringer, hvor DMSA er fundet i otte af indtagene. Det svarer til 3,2 procent af indtagene. Den højest påviste koncentration er 0,49 µg/L. Fundene ligger i Midt- og Sydjylland.

Alle fund er overskridelser af det gældende kvalitetskrav, som for DMSA ligger på 0,01 µg/L. Dette kvalitetskriterie er skærpet i forhold til den generelle kravværdi for pesticider på 0,10 µg/L. Det skærpede kvalitetskriterie er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip, da DTU i en sundhedsvurdering for stoffet ikke kan udelukke, at DMSA kan give skader på arveanlæg, og der desuden ikke findes data til en egentlig risikovurdering for sundhed.

DMSA blev udvalgt til screening i Miljøstyrelsens grundvandsovervågning, fordi stoffet blev fundet i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP: Test af cyazofamid og udvaskning af DMS og DMSA) Ved test af cyazofamid blev der gjort fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA i grundvandet i koncentrationer over kravværdien for pesticider på 0,10 µg/L. Efterfølgende blev pesticidprodukter indeholdende cyazofamid tilbagekaldt med virkning fra den 30. januar 2023 på grund af den uacceptable risiko for udvaskning til grundvand.

DMS er allerede en del af grundvandsovervågningens stofliste og vandforsyningernes obligatoriske kontrol. DMSA sættes nu på Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2, som betyder, at det er på listen over stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere for fremover.

Se det faglige notat for screening for DMSA i grundvand 2023