Miljøstyrelsen støtter 21 projekter om at nedsætte pesticidforbruget i planteproduktionen

Miljøstyrelsen har modtaget 64 projektideer fra mange forskellige parter. Der er i 2023 indgået kontrakt om udførelse af 21 projekter om integreret plantebeskyttelse (IPM), herunder 10 projekter om præcisionsteknologi. Formålet er at øge implementeringen af IPM og derved reducere pesticidforbruget eller pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet.

IPM-projekter i 2023

Miljøstyrelsen udsendte i januar en nyhed for at efterspørge ideer til nye IPM-projekter - herunder projekter vedr. præcisionsteknologi. Miljøstyrelsen modtog efterfølgende 64 projektideer fra en række forskellige virksomheder. Miljøstyrelsen har i vurderingen af de mange spændende ideer bl.a. lagt vægt på udvikling og udbredelse af brugen af varslingssystemer og skadetærskler, en øget anvendelsen af præcisionsteknologi, samt at projekterne er spredt vidt omkring i Danmark og dækker forskellige afgrøder.

På den baggrund har styrelsen anmodet om konkrete tilbud på en række projekter og har nu indgået kontrakt om udførelsen af 21 IPM-projekter med opstart i 2023, heraf 10 om præcisionsteknologi. Nogle projekter afsluttes inden udgangen af 2023, andre strækker sig over endnu et eller to år.

De 21 kontrakter er indgået for et samlet beløb på ca. 2,5 mio. kr., heraf ca. 1,5 mio. kr. i 2023 og er finansieret af midler afsat i Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026.

Nedenfor fremgår de nye IPM-projekter, der er indgået kontrakter for i 2023 og oplysning om hvilke virksomheder kontrakterne er indgået med. Mange af projekterne gennemføres af flere samarbejdende parter.

Leverandør

Titel på IPM-projekt

Bornholms Landbrug & Fødevarer

Øget udbredelse af IPM vha. konkrete indsatser på udvalgte landbrug, der fungerer som eksempel for andre

Sønderjysk Landboforening

Afklaring af behov for sneglebekæmpelse på markniveau

Sønderjysk Landboforening

Hvede- og bygsorters konkurrenceevne overfor italiensk rajgræs

Sønderjysk Landboforening

Mekanisk græsbekæmpelse i vårbyg mhp. Reduktion af pesticidforbrug og derved forebyggelse af pesticidresistens

Sønderjysk Landboforening

Ukrudtsbekæmpelse vha. omvendt kamdyrkning i maj

 SEGES Innovation

Bedre monitering af bladlus i hvede

 SEGES Innovation

Monitering af bladribbesnudebiller og deres betydning i vinterraps

 SEGES Innovation

Bedømmelse af lys bladplet i vinterrapssorter ud fra billeder

 SEGES Innovation

Bekæmpelse af rapsjordlopper via striber med turnips

 SEGES Innovation

Variation i forekomsten af rapsjordlopper i gule fangbakker i rapsmarker

 SEGES Innovation

 Pilotprojekt om kornarter som companion crops i raps

 

Titel på projekt om præcisionsteknologi

Scout Robotics

Dronekort af alle typer til alle sprøjter

Teknologisk institut

Tidlig og effektiv bekæmpelse af græsukrudt ved hjælp af computer vision teknologi

Karup Kartoffelmelfabrik

Reduktion af skimmelsprøjtninger ved droneoverflyvning og registrering af nytilvækst på bladene

KMC

Intelligent nedvisning af proceskartofler

Albrecht Agro

Implementering, fremvisning og udbredelse af teknologier

Agrovi

Præcisionslandbrug fuldt integreret

Hortiacvice

Bedre monitering i spidskål vha. temperatursumsmodel

SEGES Innovation

Gradueret vækstregulering med dosisloft

SEGES Innovation

Spotsprøjtning med lavteknologi og gratis GPS signal

 SEGES Innovation

Reduktion af pesticidforbruget vha. række- og/eller båndsprøjtning i korn, majs og andre større afgrøder

 

Har du spørgsmål

Du kan kontakte:

Bettina Gylden, tlf. 30 71 61 56, mail: begyl@mst.dk

Gitte Hallengreen Jørgensen,  tlf. 21 43 98 12, mail: gihjo@mst.dk