Vandløbs fysik og kemi skal indgå i miljøvurdering

Det er undersøgt, hvordan fx strømforhold, dybde, iltindhold, saltindhold, temperatur og næringsstoffer påvirker vandløbenes tilstand

Viden om vandløbenes økologiske tilstand er afgørende for at nå de statslige vandområdeplaners mål om god økologisk tilstand i vandløb. Når vi kender vandløbenes tilstand, kan vi også se, om der er behov for at forbedre tilstanden, for at målet om god økologiske tilstand er nået.

Biologerne vurderer den økologiske tilstand i vandløb ved at se på de såkaldte biologiske kvalitetselementer. De biologiske kvalitetselementer er de fisk, smådyr vandplanter og alger, der lever i vandløbene.

Der er imidlertid også et EU-krav om, at de såkaldte hydromorfologiske forhold samt de fysiske og kemiske forhold supplerer den viden der indsamles om de biologiske forhold.

De hydromorfologiske forhold omhandler vandstrømningen og den fysiske udformning af vandløbene, som fx passageforholdene, strømforholdene, dybden og vandløbsbundens struktur.

De fysiske og kemiske forhold omhandler vandets temperatur og dets sammensætning, bl.a. indholdet af ilt, salt og næringsstoffer.

Forskerne fra Aarhus Universitet undersøgte med disse projekter om data om hydromorfologiske, fysiske og kemiske kvalitetselementer kan supplere den viden om vandløbenes tilstand, som man får fra de biologiske kvalitetselementer.

Projekterne viste, at de fysiske og kemiske forhold i vandløbene har betydning for tilstanden i vandløbene, men at det kun i få tilfælde har været muligt at fastsætte egentlige grænseværdier for disse parametre mellem de forskellige tilstandsklasser.

Fakta

Påbegyndt: November 2018

Afsluttet: 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Fysiske og kemiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb samt Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb

Kontakt: Peter Kaarup, e-mail: Obfuscated Email