Vandløb i EU sammenlignes ud fra fiskebestande

Ny viden fra undersøgelser af fiskebestande i 200 danske vandløb skal gøre det muligt at sammenligne danske og udenlandske miljøkrav til vandløb

Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

Det kan vi her i Danmark slå op i ”Dansk Fiskeindeks for Vandløb”. I andre EU-lande bruger man andre indeks.

Med dette projekt laves forarbejdet til, at ”Dansk Fiskeindeks for Vandløb” kan ”interkalibreres” med de øvrige EU-landes fiskeindeks. 

Interkalibrering er en proces, hvor det sikres, at målene for god økologisk tilstand er sammenlignelige. Det er EU's vandrammedirektiv der har bestemt, at landenes miljømål skal interkalibreres.

Projektet vil konkret bestå i en dataindsamling i 200 vandløb, der vil gøre det muligt at sammenligne resultater mellem det danske og det såkaldte lithauiske fiskeindeks, som allerede er interkalibreret på EU-niveau.

Dataindsamlingen sker ved elektrofiskeri i de danske vandløb. Det er en metode, hvor biologer kortvarigt sætter strøm til vandet og på den måde fanger fiskene, så de kan artsbestemmes og tælles. 

Fakta

Påbegyndt: Juni 2018

Afsluttes: 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb - DFFVa

Kontakt: Jan Grandahl,