Vandløb i EU sammenlignes ud fra fiskebestande

Ny viden skal gøre det muligt at sammenligne danske og udenlandske miljøkrav til vandløb

Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

Det kan vi her i Danmark slå op i ”Dansk Fiskeindeks for Vandløb”. I andre EU-lande bruger man andre indeks. I projektet er det undersøgt, om det er muligt at anvende et litauisk fiske indeks under danske forhold.

Med dette projekt er også lavet forarbejdet til, at ”Dansk Fiskeindeks for Vandløb” kan ”interkalibreres” med de øvrige EU-landes fiskeindeks. Interkalibrering er en proces, hvor det sikres, at målene for god økologisk tilstand er sammenlignelige. Det er EU's vandrammedirektiv der har bestemt, at landenes miljømål skal interkalibreres.

Projektet er udført af Aarhus Universitet i samarbejde med DTU Aqua. 

Projektet har vist, at en interkalibrering med direkte anvendelse af grænserne mellem økologiske tilstandsklasser fra det litauiske fiskeindeks LZI, vil kunne gennemføres, men med den konsekvens, at artsindekset for fisk vil opnå et strengere beskyttelsesniveau end de øvrige EU landes. Dette kan ændres ved at justere grænseværdisætningen under interkalibreringsprocessen, hvor det er muligt at nedjustere grænseværdierne mellem de økologiske tilstandsklasser tilstrækkeligt til, at beskyttelsesniveauet vil blive sammenligneligt med de øvrige EU landes. Desuden anbefales at artsindekset anvendes i vandløb bredere end 5 meter og ørredindekset i vandløb smallere end 5 meter.

Fakta

Påbegyndt: Juni 2018

Afsluttet: 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb - DFFVa

Kontakt: Bjørn Howe Jessen,
e-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email