Sammenhæng mellem vandets alkalinitet og alger i et vandløb

Det testes, om vandets alkalinitet kan påvirke tilstandsvurderingen af bundlevende alger i vandløb

I et tidligere projekt har Aarhus Universitet udviklet et kvalitetsindeks til vurdering af tilstanden af bundlevende alger (læs om projektet læs om projektet). Projektet viste, at indekset er følsomt over for koncentrationen af opløst fosfor, som er et centralt næringsstof for algerne. Forhøjede fosforkoncentrationer i vandmiljøet kan forårsages af udledning af spildevand eller overskydende fosfor fra marker og kan betyde forringede vilkår for dyr og planter.

Projektet viste også, at alkalinitet spiller en rolle for hvilke alger, der lever i vandløbene. Alkalinitet er et udtryk for mængden af basiske ioner, primært bikarbonat, i vandet. De basiske ioner stammer fra de geologiske lag, og der ses derfor naturlige variationer i vandets alkalinitet på tværs af Danmark. F.eks. er alkaliniteten typisk lav i sandede og kalkfattige jorde, som man har i Vestjylland, mens den er højere i det østlige Danmark, hvor jorderne er mere lerede. Det er ikke overraskende, at alkalinitet spiller en rolle for udbredelsen af alger i vandet, da alkaliniteten har betydning for algernes fotosyntese.

Vi ved ikke, hvordan den naturligt varierende alkalinitet influerer på indeksets følsomhed over for fosfor.

Nærværende projekt skal se nærmere på betydningen af vandløbsvandets alkalinitet for algeindekset og undersøge, om høj alkalinitet alene kan betinge, at et vandløb opnår en dårligere økologisk tilstand end et tilsvarende vandløb med en lavere alkalinitet.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2020

Afsluttes: September 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 

Officiel projekttitel: Alkalinitet i danske vandløb og betydning for de bentiske algesamfund

Kontakt: Kamilla Sjøgaard,