Sammenhæng mellem alkalinitet og alger i vandløb

Alkalinitetens betydning for tilstandsvurderingen for bundlevende alger i vandløb

I et tidligere projekt har Aarhus Universitet udviklet et kvalitetsindeks til vurdering af tilstanden for bundlevende alger (læs om projektet). Projektet viste, at indekset er følsomt over for koncentrationen af opløst fosfor, som er et centralt næringsstof for algerne. Forhøjede fosforkoncentrationer i vandmiljøet kan forårsages af udledning af spildevand eller overskydende fosfor fra marker og kan betyde forringede vilkår for dyr og planter.

Projektet viste også, at vandets alkalinitet (vandets hårdhed) spiller en rolle for hvilke alger, der lever i vandløbene. Alkalinitet er et udtryk for mængden af basiske ioner, primært bikarbonat, i vandet. De basiske ioner stammer fra de geologiske lag, og der ses derfor naturlige variationer i vandets alkalinitet på tværs af Danmark. F.eks. er alkaliniteten typisk lav i sandede og kalkfattige jorde, som man har i Vestjylland, mens den er højere i det østlige Danmark, hvor jorderne er mere lerede. Det er ikke overraskende, at alkalinitet spiller en rolle for udbredelsen af alger i vandet, da alkaliniteten har betydning for algernes fotosyntese.

For at finde ud af, hvordan den naturligt varierende alkalinitet influerer på indeksets følsomhed over for fosfor, har Aarhus Universitet nu gennemført et projekt, der har undersøgt betydningen af vandløbsvandets alkalinitet for forekomsten af bundlevende alger.

Projektet viser, at der er stor variation i forekomsten af alger i danske vandløb med både høj og lav alkalinitet, men at indekset generelt viser dårligere tilstand i vandløb med høj alkalinitet, uanset om fosforniveauet er lavt eller højt. Det vil sige, at høj alkalinitet i vandløb i visse tilfælde kan medføre, at vandløbet opnår en dårligere økologisk tilstand.  

Fakta

Påbegyndt: Marts 2020

Afsluttet: April 2021

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 

Officiel projekttitel: Betydningen af danske vandløbs alkalinitet for de bentiske algesamfund

Kontakt: Obfuscated Email