Miljømål i vandløb der er påvirket af menneskelig aktivitet

Projektet skal give mulighed for at fastlægge grænseværdier for tilstanden for smådyr, fisk og vandplanter i kunstige og stærkt modificerede vandløb

Vandløb, som er kunstigt anlagt eller påvirket af menneskelig aktivitet i en grad, som hindrer opnåelse af vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand, karakteriseres som ”kunstige” eller ”stærkt modificerede” vandløb. I de kunstige eller stærkt modificerede vandløb er målet ikke god økologisk tilstand, men godt økologisk potentiale, som er et mål der tager højde for, at man ikke kan opnå samme tilstand som i et naturligt vandløb.

Forskere skal frem til august 2020 undersøge, hvilke faktorer der er bestemmende for forekomsten af smådyr, fisk og vandplanter i de kunstige og stærkt modificerede vandløb, der er udpeget i vandområdeplanerne.  Det skal undersøges, om det er muligt at fastsætte grænseværdier for, hvornår miljømålene i disse vandløb er opfyldt. Projektet skal desuden afklare, om der vil være forskel på vurderingen i hhv. små, mellemstore og store vandløb.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2020

Afsluttes: August 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet samt Niras

Officiel projekttitel: Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb

Kontakt: Bjørn Howe Jessen,