Miljømål i vandløb der er påvirket af menneskelig aktivitet

Projektet giver mulighed for at fastlægge grænseværdier for tilstanden for smådyr, fisk og vandplanter i kunstige og stærkt modificerede vandløb

Vandløb, som er kunstigt anlagt eller påvirket af menneskelig aktivitet i en grad, som hindrer opnåelse af vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand, karakteriseres som ”kunstige” eller ”stærkt modificerede” vandløb. I de kunstige eller stærkt modificerede vandløb er målet ikke god økologisk tilstand, men godt økologisk potentiale, som er et mål der tager højde for, at man ikke kan opnå samme tilstand som i et naturligt vandløb.

Forskere har undersøgt om det er muligt at fastsætte grænseværdier for, hvornår miljømålene i disse vandløb er opfyldt. Projektet har vist, at der i kunstige og stærkt modificerede vandområder med en mudderdækning over 10 % bør fastsættes et lempeligere mål for smådyr end i naturlige vandløb. Dette er ikke tilfældet for kunstige og stærkt modificerede vandløb med en mudderdækning under 10 %. Her forventes smådyrenes tilstand at være på samme niveau som i vandløb, der ikke er anlagt eller påvirket af menneskelig aktivitet.

Projektet klarlægger derudover, at der ikke findes nok data til at fastlægge grænseværdier for fisk og planter i kunstige og stærkt modificerede vandløb. Vandløbene vil derfor ikke blive vurderet på disse parametre i vandområdeplanen 2021-2027 (VP3).

Fakta

Påbegyndt: Marts 2020

Afsluttet: Oktober 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet samt Niras

Officiel projekttitel: Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb

Kontakt: Bjørn Howe Jessen, e-mail: Obfuscated Email