Kvalitetsvurdering af vandløb med blød bund

Vidensgrundlag for vurdering af tilstanden i vandløb med blød bund

Når Miljøstyrelsens biologer skal vurdere et vandløbs økologiske tilstand – altså hvor godt et vandløb har det – gør de det ud fra hvilke planter, smådyr og fisk, der lever i det.

Biologerne bruger en række vurderingsværktøjer – såkaldte tilstandsvurderingsindeks – til at ”oversætte” udbredelsen og mængden af forskellige arter i et vandløb til en økologisk tilstand.

Imidlertid har der været tvivl om, hvorvidt de eksisterende indeks kunne anvendes i helt særlige vandløb – dem med meget blød bund. Disse vandløb finder man særligt i de egne af Danmark, hvor terrænet naturligt er meget fladt. Blødbundsvandløb er især kendetegnet ved, at vandet løber meget langsomt og at bunden består af meget organisk materiale. Disse særlige fysiske karakteristika medfører at livsbetingelserne i disse vandløb er anderledes end i andre vandløbstyper.

For at få en større viden om, hvordan blødbundsvandløb adskiller sig fra andre vandløb, har Aarhus Universitet gennemført to projekter for Miljøstyrelsen. I projekterne har man sammenlignet blødbundsvandløb, der har et meget lavt fald, med en gruppe af vandløb, der har et lidt større fald.

Det første projekt pegede på, at blødbundsvandløb er så forskellige fra de andre vandløb, at deres tilstand skal vurderes med et særligt indeks. I det andet projekt er man imidlertid kommet frem til, at de få blødbundsvandløb, der er relativt upåvirkede af menneskelig aktivitet, ser ud til at ligne de andre vandløb i relativt upåvirket tilstand.  

De to projekter har bidraget med en større viden om, hvordan blødbundsvandløb adskiller sig fra vandløb med lidt større fald, men der er brug for yderligere undersøgelser for at fastslå, om tilstanden i blødbundsvandløb kan vurderes ud fra de samme indeks som dem, der anvendes i almindelige vandløb som helhed.   

Fakta

Påbegyndt: Juni 2020

Afsluttet: November 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb – biologiske samfund og grænsefastsættelse

Kontakt: Obfuscated Email