Alger fortæller, hvordan vandløb har det

Mere viden om alger, der lever i vandløb, skal gøre, at man bedre kan vurdere de danske vandløbs miljøtilstand

I vandområdeplanerne vurderes den økologiske tilstand i vandløb ud fra de såkaldte ”biologiske kvalitetselementer”. Det vil sige fx hvilke fisk, smådyr, vandplanter og alger, biologer kan finde i vandløbene.

Konkret sker vurderingen af den økologiske tilstand ved hjælp af såkaldte "kvalitetsindeks". Disse indeks er metoder til at ”oversætte” målinger og optællinger af fisk, smådyr, vandplanter og alger til en bestemt økologisk tilstand, altså vurdere hvor rent vandløbet er.

Når det gælder vandløb, bygger de nuværende vandområdeplaner på kvalitetsindeks for smådyr, vandplanter og fisk – og mangler således et indeks for de alger, der lever fastsiddende på sten og plantestængler, som biologerne også kalder fytobenthos. Det skyldes, at der først for nylig er indsamlet tilstrækkeligt datamateriale om sammenhængen mellem forekomsten af fytobenthos og vandløbenes tilstand.

Projektet skal bruge danske data til at udvikle et kvalitetsindeks for alger i danske vandløb. Et indeks, som vil blive ”interkalibreret” med andre EU-landes, så man på tværs af grænser kan sammenligne algeindeks for vandløb.

Undersøgelsen viser, at primært alkalinitet (vandets hårdhed) og opløst fosfor er bestemmende for hvilke alger, der lever i vandløbene. Men eftersom vandets hårdhed har en naturlig geografisk variation i Danmark, skal et nyt projekt undersøge, hvorvidt vandets hårdhed uhensigtsmæssigt påvirker hvilken økologisk tilstand, alger får via indekset.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2017

Afsluttet: November 2018

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Udvikling i biologiske indices for danske vandløb: Fytobenthos

Kontakt: Peter Kaarup, e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Projektrapport