Vejledning om opsporing af kilder til forurening

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne, som kan bruges i arbejdet med at opspore kilder til forurening af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer

Kommunernes kildeopsporing følger af vandområdeplaner 2015-2021, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal gøre en indsats for at nedbringe forurening med miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb, søer og kystvande, hvor miljømålet for stofferne ikke er opfyldt. Det drejer sig fx om tungmetallerne kviksølv, cadmium og bly. 

Forurening begrænses bedst ved kilden, men kilderne til forureningen kendes ikke altid. Kommunerne skal derfor opspore kilder til forurening med miljøfarlige forurenende stoffer i form af spildevandsudledninger fra virksomheder og renseanlæg. Kommunerne skal herunder afklare, om de gældende godkendelser og tilladelser omfatter de stoffer, der er årsag til den manglende målopfyldelse.

Kildeopsporingen er første del af kommunernes indsats over for miljøfarlige forurenende stoffer. Anden del af indsatsen er miljømyndighedernes revision af godkendelser og tilladelser, hvor det er nødvendigt, og der i øvrigt er hjemmel til det i lovgivningen. Oplysninger om tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet kan indgå ved vurdering af behovet for revisioner.

Kildeopsporingsvejledningen supplerer styrelsens ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” (link i faktaboks).

Fakta

Påbegyndt: December 2018 

Afsluttet: April 2020

Samarbejdspartner: Kommunernes Landsforening 

Officiel projekttitel: Kildeopsporing, gennemførelse af VP2 indsatsprogram for miljøfarlige forurenende stoffer

Kontakt: Maj-Britt Bjergager Obfuscated Email / Steen Pedersen, Obfuscated Email