Undersøgelse af miljøfarlige forurenende stoffer i slam

Miljøstyrelsen analyserer slam fra renseanlæg for indhold af miljøfarlige forurenende stoffer

Slam fra renseanlæg kan anvendes til jordbrugsformål. Inden udbringning på landbrugsjord analyseres slammet for indhold af 12 miljøfarlige forurenende stoffer.

Miljøstyrelsen udfører i efteråret 2021 et projekt med det formål at undersøge indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer ud over de 12 stoffer i slam fra udvalgte renseanlæg.

I projektet foretages målrettet analyse af en række miljøfarlige forurenende stoffer med henblik på kvantificering i slamprøverne. Stofferne er udvalgt på baggrund af deres potentielle forekomst i slam fra renseanlæg og deres nedbrydelighed og økotoksikologiske effekter. Foruden de målrettede analyser foretages en non-target screening af slamprøverne med henblik på identifikation af yderligere stoffer i slammet.

Projektet nuancerer kendskabet til forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer i slam fra renseanlæg og vil dermed forbedre forudsætningerne for at iværksætte indsatser i forbindelse med vandområdeplanerne.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2021

Afsluttet: September 2022

Forskningsinstitution/konsulent: Eurofins Miljø A/S og Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Undersøgelse af indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i slam

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Relevante links

Projektrapport: Non-targeted and suspect screening of sewage sludge

Notat vedrørende kemiske analyser af MFS i slam fra renseanlæg