Udledning af næringsstoffer i år 1900

Næringsstofbelastningen til de marine områder omkring år 1900 er med til at fastlægge niveauet for god miljøtilstand

Ved opstillingen af de marine modeller, der beskriver sammenhæng mellem belastning og miljøtilstand, anvendes tilførslen omkring år 1900 til at fastlægge målene for god miljøtilstand og hermed også den indsats, der er behov for i forhold til de enkelte marine vandområder.

For at få det bedst mulige grundlag for opgørelse af udledningen omkring år 1900 er der igangsat et projekt, hvor der fremskaffes den bedste viden om både påvirkningen fra landbrugsarealer og fra byer omkring år 1900. Derudover inddrages klimadata fra omkring år 1900, hvor nedbøren var mindre. Da der har været flere lavbundsarealer, vandhuller og grøfter tilbage i tid, vil der også have været en større kvælstoffjernelse i disse. Dette vurderes også og indgår i en samlet beregning af den kvælstof- og fosfortilførsel, der antages at have været til de enkelte marine vandområder.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2018

Afsluttes: Maj 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet samt en række øvrige forskningsinstitutioner

Officiel projekttitel: Næringsstofbelastning til kyst år 1900

Kontakt: Peter Kaarup,