PFOS-koncentrationer i fisk

Projektet undersøger sammenhængen mellem, hvor meget af stoffet PFOS der findes i fiskenes lever, og hvor meget der findes i fiskenes muskelvæv

Miljøfarlige forurenende stoffer kan blive tilført vandmiljøet bl.a. gennem spildevand og forurening fra luften. Nogle af stofferne ender i fisk gennem fødeindtagelse eller ved direkte optagelse fra vandet.

Miljøstyrelsen måler løbende indholdet af en række farlige stoffer i fisk for at følge med i, om koncentrationer i fiskene overstiger de fastsatte grænseværdier. Grænseværdier i fisk er bestemt ud fra hensynet til beskyttelse af det rovdyr, der udgør det øverste led fødekæden (det såkaldte toprovdyr) eller beskyttelse af menneskelig sundhed. Afhængig af hensynet skal koncentrationen af det farlige stof måles i hele fisken (beskyttelse af toprovdyret) eller i fiskens muskel væv (beskyttelse af menneskelig sundhed).

I Miljøstyrelsens nuværende overvågningsprogram er der af hensyn til at bevare tidsserier fra tidligere overvågningsprogrammer imidlertid flere stoffer, der ikke overvåges i hele fisken eller muskelvævet, men i stedet i fiskens lever. Et af disse stoffer er PFOS, hvis fulde navn er perfluorooktansulfonat. PFOS er identificeret som et såkaldt prioriteret farligt stof i EU’s vandrammedirektiv, fordi det bl.a. er kræftfremkaldende, det påvirker reproduktionen og er akut giftigt. Det er endvidere mistænkt for hormonforstyrrende egenskaber. Stoffet bioakkumuleres og forsvinder således ikke bare i naturen, men ophobes gennem fødekæden. Af samme grund er PFOS forbudt til en lang række anvendelser som f.eks. fødevareemballage.

Miljøstyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitet om at undersøge sammenhængen mellem, hvor meget PFOS der findes i fiskenes lever, og hvor meget der findes i fiskenes muskelvæv. Forskerne har inddraget viden om, hvordan andre stoffer fordeler sig mellem forskellige organer og hele fisk.

På baggrund af forskernes resultater vil Miljøstyrelsen i relevant omfang inddrage omregningsfaktorerne i vurderingen af om måleresultaterne i fisk fra vandløb, søer og kystvande overskrider grænseværdier.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2020

Afsluttes: Marts 2021

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Bestemmelse af omregningsfaktor for PFOS i fisk

Kontakt: Obfuscated Email