PFOS-koncentrationer i fisk

Projektet har undersøgt sammenhængen mellem, hvor meget af stoffet PFOS der findes i fiskenes lever og i fiskenes muskelvæv

Miljøfarlige forurenende stoffer kan blive tilført vandmiljøet med bl.a. spildevand og forurening fra luften. Nogle af stofferne ender i fisk gennem fødeindtagelse eller ved direkte optagelse fra vandet.

Miljøstyrelsen måler løbende indholdet af en række farlige stoffer i fisk for at følge med i, om koncentrationerne i fiskene overstiger de fastsatte grænseværdier. Grænseværdier i fisk er bestemt ud fra hensynet til beskyttelse af de rovdyr, der udgør øverste led fødekæden (såkaldte toprovdyr), eller til beskyttelse af menneskers sundhed. Afhængigt heraf skal koncentrationen af det farlige stof måles i hele fisken (beskyttelse af toprovdyr) eller i fiskens muskelvæv (beskyttelse af menneskers sundhed).

I Miljøstyrelsens overvågningsprogram måles flere stoffer imidlertid i fiskenes lever for at bevare tidsserier fra tidligere overvågningsprogrammer. Blandt disse stoffer er PFOS (perfluorooktansulfonat), som ifølge EU’s vandrammedirektiv er et såkaldt prioriteret farligt stof, fordi det bl.a. er kræftfremkaldende, påvirker reproduktionen og er akut giftigt. Stoffet er desuden mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber. Stoffet er svært nedbrydeligt og ophobes gennem fødekæden. På grund af disse egenskaber er PFOS forbudt til en lang række anvendelser som f.eks. fødevareemballage.

For at kunne anvende måleresultaterne for fiskelever i vurderingen af, om den fastsatte grænseværdi er overholdt, har Aarhus Universitet i et projekt for Miljøstyrelsen undersøgt sammenhængen mellem, hvor meget PFOS der findes i fiskenes lever og i fiskenes muskelvæv. I projektet har forskerne inddraget viden om, hvordan andre stoffer fordeler sig mellem forskellige organer og hele fisk.

I tilstandsvurderingerne til vandområdeplanerne for perioden 2021-2027 har Miljøstyrelsen i relevant omfang inddraget omregningsfaktorerne i vurderingen af, om måleresultaterne i fisk fra vandløb, søer og kystvande overskrider grænseværdier.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2020

Afsluttet: Marts 2021

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Bestemmelse af omregningsfaktor for PFOS i fisk

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email
Obfuscated Email