Overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb

Forskere har undersøgt, hvordan resultater af overvågningen af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb og søer bedst anvendes i de tilstandsvurderinger, der indgår i vandplanlægningen

Miljøstyrelsen overvåger løbende forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer i danske vandløb, søer og kystvande. Der overvåges f.eks. for kviksølv, blødgørere og sprøjtemidler. Miljøstyrelsen måler, om stofferne findes i vandet, i sedimentet og i de fisk, som lever i vandløbene, og anvender de indsamlede data fra målingerne i arbejdet med vandområdeplanerne.

Det er dog ikke praktisk muligt at måle alle steder. I projektet har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt, hvilke stoffer der findes i vandmiljøet i forskellige oplandstyper og dermed ved forskellige påvirkninger, og om der er statistisk forskel i koncentrationen af stofferne mellem målestationer, der kan henføres til de forskellige potentielle påvirkninger. 

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2020 

Forskningsinstitution/konsulentDCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: MFS overvågning og tilstandsvurdering i vandløb

Kontakt: Gudrun Frandsen Krog, e-mail: Obfuscated Email