Opdatering af kvælstofmodel og retentionskort

Den nationale kvælstofmodel og retentionskort er opdateret med nyeste viden

Kvælstof, der udvaskes fra rodzonen på markerne og andre arealer, transporteres via overfladevand og med grundvandet frem til vandløb, søer og vådområder, hvorfra det strømmer videre mod de åbne kyster og fjorde. Under denne transport vil der ske en fjernelse og tilbageholdelse af kvælstof i undergrunden eller i overfladevandet. Denne kvælstofretention er afhængig af de naturlige forhold på vejen mellem marken og kysten og vil derfor variere fra sted til sted.

GEUS og Aarhus Universitet udviklede tilbage i 2015 en national kvælstofmodel, der opdelte landet i ca. 15 km2 store oplande – de såkaldte ”ID15-oplande”, hvorefter kvælstoffets vej og omsætning fra rodzone til kyst kan beregnes. De tilhørende retentionskort viser i procent den andel af kvælstoffet, der forventes at blive omsat af de naturlige processer. Den viden er nyttig i forhold til blandt andet at kunne målrette indsatser mod områder hvor den naturlige retention er lav.

I dette projekt er kvælstofmodellen og tilhørende retentionskort opdateret med nyeste viden til brug for tredje vandplanperiode (vandområdeplan 2021-2027).

Fakta

Påbegyndt: November 2019

Afsluttet: Maj 2021

Forskningsinstitution/konsulent: GEUS og Aarhus Universitet 

Officiel projekttitel: Opdatering af nationalt N-retentionskort

Kontakt: Peter Kaarup, Obfuscated Email