Nye beregninger af "Baselineeffekter"

Baselineeffekter er de ændringer i kvælstof- og fosforbelastning til søer og kystvande, som forventes at komme som følge af den generelle udvikling i landbruget og af besluttede indsatser, f.eks. vådområder, der ikke er fuldt gennemført endnu.

Når der skal beregnes et indsatsbehov for søer og kystvande, sammenholdes den belastning, som man forventer, der vil være i 2027 med det mål for belastning, som svarer til, at en sø eller et kystvand kan komme i en god miljøtilstand. Belastningen i år 2027 beregnes ud fra det nuværende belastningsniveau, men fremskrevet med baselineeffekterne. Baselineeffekter er derfor vigtige i forhold til beregning af indsatsbehovet. Tilsvarende er beregnet baselineeffekter op til 2021.

En række forhold forventes at reducere belastningen fra landbrugsarealerne, herunder f.eks. større udbredelse af økologisk drift, større høstudbytter, udtagning af landbrugsareal til byudvikling mv. Herudover kan der være effekt af en mindre ammoniakdeposition, som også indregnes. I baseline vil også indgå de forventede effekter af, at der udlægges flere vådområder og minivådområder og af skovrejsning – indsatser, som er besluttet tidligere, men som først er ved at blive gennemført nu. Enkelte steder vil der også være indsatser i forhold til spildevand, f.eks. afskæring og sammenlægning af renseanlæg eller indsatser i forhold til regnbetingede udledninger, og disse vil også indgå i opgørelserne.

Tilladelsen til at anvende mere kvælstof i landbruget forventes at give en større udvaskning, og denne lempelse – eller stigning i belastning – indregnes også sammen med øvrige lempelser til f.eks. udvidelse af dambrug og havbrug.

Aarhus Universitet har på den baggrund revurderet effekten af de baselineelementer, der blev indregnet frem til 2021. Derudover har de lavet en ny beregning af baselineeffekt på landbrugsarealet frem til 2027. I lighed med de tidligere vandplanperioder forventes baselineeffekten at blive genberegnet halvvejs i perioden 2021-2027, hvor beregningerne opdateres i forhold til den faktiske udvikling.

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2021

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet (DCE og DCA)

Officiel projekttitel: Opdatering af baseline 2021 og beskrivelse af Baseline 2027 til vandområdeplan III

Kontakt: Peter Kaarup, Obfuscated Email