Modellering af miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand

Nu undersøges muligheden for at bruge matematiske modeller i vurderingen af tilstanden for miljøfarlige forurenende stoffer i vandområderne

Som en del af vandplanlægningen bliver tilstanden for de danske vandløb, søer og kystvande klassificeret på baggrund af en række kvalitetselementer. Et af disse kvalitetselementer er forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS).

Koncentrationerne af MFS måles som en del af det danske overvågningsprogram for overfladevand (NOVANA). Imidlertid er både MFS-målinger og -analyser dyre, hvilket gør det til en ressourcetung opgave at gennemføre overvågning i samtlige vandløb, søer og kystvande. En mulig løsning på denne udfordring er at inddrage matematiske modeller i vurderingen af tilstande i vandområderne.

Derfor gennemførte Miljøstyrelsen i 2020 et projekt for at opnå mere viden om muligheden for modelinddragelse i MFS-klassifikation af tilstand i vandløb, søer og kystvande. Flere danske universiteter deltog i en indledende workhop i august 2020 og i den efterfølgende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejdede i sidste del af 2020 en rapport, hvis fokus var at samle viden om i) koncepter bag modeludviklinger, ii) inddragelse af eksisterende og potentielle datakilder og iii) forslag til potentielle delprojekter, der kan udgøre første trin i en eventuel videre udvikling.

På baggrund af projektet vil Miljøstyrelsen i 2021 igangsætte et opfølgende projekt, der skal komme et skridt nærmere en egentlig modeludvikling.

Fakta

Påbegyndt: Juni 2020

Afsluttet: Januar 2021

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Officiel projekttitel: Udvikling af modeller til vurdering af økologisk og kemisk tilstand i vandmiljøet

Kontakt: Obfuscated Email