Modellering af miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand

Nu undersøges muligheden for at bruge matematiske modeller i vurderingen af tilstanden for miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb

Som en del af vandplanlægningen bliver tilstanden i vandløb, søer og kystvande klassificeret på baggrund af en række kvalitetselementer. Et af disse kvalitetselementer er forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS).

Koncentrationerne af MFS i overfladevand måles som en del af det nationale overvågningsprogram (NOVANA). Målingerne er imidlertid dyre, hvilket gør det til en ressourcetung opgave at gennemføre overvågning i samtlige vandløb, søer og kystvande. En mulig løsning på denne udfordring er at anvende matematiske modeller i vurderingen af vandområdernes tilstand.

Et projekt, som Miljøstyrelsen fik gennemført i 2020, har givet ny viden om muligheden for at anvende modeller i klassificeringen af tilstand i vandløb, søer og kystvande. Flere danske universiteter deltog i en indledende workhop i august 2020, hvorefter en arbejdsgruppe i sidste del af 2020 udarbejdede en rapport med fokus på i) koncepter bag modeludviklinger, ii) mulighed for inddragelse af eksisterende og potentielle datakilder og iii) forslag til potentielle delprojekter, der kan udgøre første trin i en eventuel videre udvikling.

På baggrund af ovenstående igangsatte Miljøstyrelsen i starten af 2021 et pilotprojekt, der skal udvikle en matematisk model, der kan beregne koncentrationer af udvalgte metaller i vandløbsvand. Projektet skal derudover evaluere modellen med henblik på at identificere mangler i modellen eller datagrundlaget samt modellens potentiale for anvendelse i Miljøstyrelsens sagsbehandling. Udviklingen af modellen sker i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og flere danske universiteter. For at udbygge datagrundlaget for modellen har Miljøstyrelsen i slutningen af 2021 indsamlet vandprøver til analyse for metaller fra Miljøstyrelsens stoftransportstationer.

Fakta

Påbegyndt: Januar 2020 (løbende projekt)

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Officiel projekttitel: Udvikling af modeller til vurdering af økologisk og kemisk tilstand i vandmiljøet

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email
Obfuscated Email