Miljøfarlige stoffer fra diffuse kilder

Projektet har kvantificeret tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Miljøfarlige forurenende stoffer tilføres vandmiljøet fra både punktkilder og diffuse kilder. Diffuse kilder omfatter aktiviteter i oplandet, som giver anledning til forurening af vandmiljøet, uden at kilden i hvert enkelt tilfælde kan identificeres entydigt eller lokaliseres præcist. Viden om forureningen fra diffuse kilder er vigtig for at kunne vurdere og træffe beslutning om, hvilke indsatser der er nødvendige for at sikre målopfyldelse i de vandområder, hvor koncentrationen af miljøfarlige forurenende stoffer er for høj.

DHI har derfor i et projekt for Miljøstyrelsen undersøgt tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til hovedvandoplande og overflade­vandområder, hvor miljøkvalitetskrav for stofferne er overskredet.

Projektets hovedkonklusion er, at tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder kan have væsentlig betydning for stoffernes forekomst i vandmiljøet. For nogle stoffer, navnlig BDE og PFOS, kan tilførsel fra diffuse kilder selvstændigt forklare de over­skridelser af miljøkvalitets­krav, som er set i en række vandområder. Regulering af punktkilder vil derfor ikke altid alene kunne sikre overholdelse af miljø­kvalitets­krav for de pågældende stoffer.

Projektet har vist, at navnlig atmosfærisk deposition er en væsentlig kilde til diffus forurening med barium, bly, kviksølv, antracen, benz(a)pyren og benz(ghi)­perylen, at slam er den dominerende kilde til diffus forurening med BDE, og at gødning bidrager væsentligt til diffus forurening med bly, kviksølv, nikkel, flere PAH’er samt nonylphenol, PFOS og DEHP.

Projektet har også vist, at der for en række stoffer, navnlig barium, kviksølv, nikkel og PFOS, tilsyneladende sker væsentlig tilførsel til overfladevand via grundvand. Det er ikke i fuld overensstemmelse mellem projektets konklusioner og den hidtidige viden om stoffernes forekomst i grundvandet, og der må yderligere undersøgelser til, før der kan drages yderligere konklusioner herom. 

Fakta

Påbegyndt: Juni 2019

Afsluttet: September 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DHI

Officiel projekttitel: Kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email