Måling af miljøfarlige forurenende stoffer i fisk

Forskere skal undersøge, om man kan sige noget om kviksølvindholdet i hele fisk ud fra måling af kviksølvindholdet i musklerne

Miljøfarlige forurenende stoffer er gennem mange år blevet tilført vandmiljøet bl.a. med spildevand og gennem forurening fra luften. Nogle af stofferne ender i fisk gennem fødeindtagelse eller ved direkte optagelse fra vandet.

Miljøstyrelsen måler løbende indholdet af en række farlige stoffer i fisk for at følge med i, om grænseværdierne er overskredet. Indholdet af nogle af de farlige stoffer måles bedst i fiskens lever, mens andre måles bedst i muskelvævet. Det giver imidlertid nogle udfordringer, fordi de grænseværdier, som skal overholdes, gælder for indholdet af stofferne i hele fisk.

Miljøstyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitet om at undersøge sammenhængen mellem, hvor meget kviksølv der findes i fiskenes muskler, og hvor meget der findes i hele fisk. Forskerne vil inddrage viden om, hvordan andre stoffer fordeler sig mellem forskellige organer og hele fisk.

På baggrund af forskernes resultater vil Miljøstyrelsen vurdere, om det er muligt at omregne nuværende og fremtidige måleresultater til værdier for indhold i hele fisk, så det kan afgøres, om grænseværdierne er overholdt.

Dermed kan måleresultaterne indgå i Miljøstyrelsens vurdering af, om miljømålene for vandløb, søer og kystvande er opfyldt. Det får betydning for arbejdet med de kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: 2017

Afsluttet: Maj 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Omregningsmetoder for miljøfarlige forurenende stoffer i fisk

Kontakt: Vandmiljø og Friluftsliv, e-mail: Steen Pedersen, Obfuscated Email