Måling af kviksølv i fisk

Forskere har undersøgt, om man kan sige noget om kviksølvindholdet i hele fisk ud fra måling af kviksølvindholdet i musklerne

Miljøfarlige forurenende stoffer er gennem mange år blevet tilført vandmiljøet med bl.a. spildevand og forurening fra luften. Nogle af stofferne ender i fisk gennem fødeindtagelse eller ved direkte optagelse fra vandet.

Miljøstyrelsen måler løbende indholdet af en række farlige stoffer i fisk for at følge med i, om grænseværdierne er overskredet. Indholdet af nogle af de farlige stoffer måles bedst i fiskens lever, mens andre måles bedst i muskelvævet. Det giver imidlertid nogle udfordringer, fordi de grænseværdier, som skal overholdes, gælder for indholdet af stofferne i hele fisk.

I et projekt for Miljøstyrelsen har Aarhus Universitet derfor undersøgt sammenhængen mellem, hvor meget kviksølv der findes i fiskenes muskelvæv og hvor meget, der findes i hele fisk. I projektet inddrog forskerne viden om, hvordan andre stoffer fordeler sig mellem forskellige organer og hele fisk.

I arbejdet med vandområdeplanerne 2021-2027 har Miljøstyrelsen anvendt forskernes resultater til omregning af måleresultater for forskellige organer til værdier for indhold i hele fisk, så det kan vurderes, om miljøkvalitetskravet er overholdt. Dermed kan måleresultaterne indgå i Miljøstyrelsens vurdering af, om miljømålene for vandløb, søer og kystvande er opfyldt.

Fakta

Påbegyndt: 2017

Afsluttet: Maj 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Omregningsmetoder for miljøfarlige forurenende stoffer i fisk

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email