Kortlægning af drænede arealer i Danmark

Hvilke arealer i Danmark er drænet? Det vil man fremover komme nærmere med et nyt kort. Den viden kan bruges, når man fx skal vælge den bedste placering af et nyt minivådområde

Projektets formål er at udarbejde nye landsdækkende kort over potentielt drænede markarealer i Danmark. Kortene skal vise den sandsynlige udbredelse af drænede og ikke drænede arealer.

Det vand fra markerne, der løber af i dræn, vil ofte have et højt kvælstofindhold. Hvis kvælstofbelastningen til kystvandområderne skal reduceres, er et af virkemidlerne at forsøge at fjerne kvælstof i minivådområder, der modtager vand fra dræn. Ved vurdering af mulighed for at anlægge minivådområder er et af kriterierne, om der er drænede arealer, som kan levere drænvand med et højt kvælstofindhold til et minivådområde.

De nye kort bliver baseret på statistiske analyser af sammenhængen mellem dræning og en lang række geografiske datalag, heriblandt landskabets udformning, jordbundsforhold, satellitbilleder m.v. på arealer, hvor man i dag har viden om drænforholdene.

Den nye viden om drænforholdene forventes også at kunne anvendes ved en opdatering af det såkaldte retentionskort der viser, hvor stor en procentdel af det kvælstof, der udvaskes fra markerne, der forsvinder på vej ud til havet.

 

Fakta

Påbegyndt: 2016

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet (DCA)

Officiel projekttitel: Kortlægning af drænede arealer i Danmark

Kontakt: Obfuscated Email