Klimaets påvirkning af næringsstofudledningen

Der måles stoftransport af kvælstof og fosfor i vandløbene, men på grund af forskel i nedbør, er der stor forskel fra år til år. Den målte stoftransport normaliseres for at fjerne størstedelen af denne variation – i projektet har man set på mulighederne for om det kan gøres endnu bedre

Kvælstoftransporten i vandløbene varierer fra år til år. Når det regner meget, udvaskes der mere kvælstof fra markerne, mens mere bliver tilbage i jorden og afgrøderne i de år, hvor det regner mindre. For at tage højde for denne variation fra år til år er der til vandområdeplanerne beregnet en belastning svarende til, hvor stor kvælstofafstrømningen ville være, hvis vandafstrømningen havde været den samme i alle årene. For det enkelte vandløb er i vandområdeplanerne hidtil anvendt den gennemsnitlige vandafstrømning for perioden 1990 - 2014. Aarhus Universitet har udviklet en metode for denne vandføringsnormalisering.

Selvom denne metode fjerner en stor del af år-til-år variationen, er der stadig noget variation tilbage. Hvis en stor del af nedbøren f.eks. falder i om vinteren, hvor planterne ikke optager kvælstof fra jorden, kan udvaskningen blive større end hvis nedbøren er mere jævnt fordelt over året. Forskel i temperatur kan måske også påvirke, hvor meget, der udvaskes til vandløb.

I projektet er det undersøgt, om det er muligt at lave en endnu bedre normalisering ved også at inddrage data for fordeling af afstrømning over året og eventuelt temperatur eller andre klimadata.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2019

Afsluttet: September 2020

Forskningsinstitution/konsulentDCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Klimanormalisering af afstrømningen af kvælstof

Kontakt: Peter Kaarup, Obfuscated Email