Kilder til data om koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer

Gennem interviews med en række aktører kortlægges omfanget og kvaliteten af data om koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb, søer og kystvande

Med henblik på at undersøge om og hvordan modellering kan understøtte opgaveløsningen inden for vandplanlægningen fsva. miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) har Miljøstyrelsen i 2020 gennemført et indledende projekt om modellering af MFS i overfladevand. Styrelsen gennemførte i 2021 yderligere et projekt om modellering af MFS i overfladevand. Erfaringerne fra de to projekter vil indgå i styrelsens vurdering af, hvordan arbejdet med modellering af MFS i overfladevand kan tilrettelægges efter 2021.

Begge projekter har taget udgangspunkt i data fra overvågningsprogrammet NOVANA. Da et større datagrundlag vil bidrage til at sikre udvikling og validering af mere robuste modeller, har Miljøstyrelsen igangsat et projekt med det formål at afdække relevante og tilgængelige datakilder for MFS i overfladevand, som kan anvendes i udviklingen af modeller for MFS i overfladevand. Derudover kan et større datagrundlag understøtte styrelsens øvrige arbejde med MFS.

Projektets omdrejningspunkter er en afdækning af datakilder for MFS i overfladevand fra både offentlige eller private organisationer samt en evaluering af kvaliteten, kvantiteten og tilgængeligheden af data. Datakilderne kan eksempelvis være miljøvurderinger, undersøgelser relateret til jord- og grundvandsforeninger eller miljøundersøgelser. I projektet er der særligt fokus på de stoffer, der fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017).

Fakta

Påbegyndt: November 2021

Afsluttes: December 2021

Forskningsinstitution/konsulent: Rambøll Danmark A/S 

Officiel projekttitel: Afdækning af datakilder for miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand

Kontakt: Rasmus Dyrmose Nørregaard, Obfuscated Email