Katalog med veje til mindre fosfor i vandmiljøet

Et nyt katalog over virkemidler giver os en liste over, hvor der er bedst muligheder for at mindske fosfortabet til vandmiljøet

Fosfor er nødvendigt for at planter kan gro. Det er dog ikke alt det fosfor, der tilføres markerne i form af husdyrgødning eller kunstgødning, der bruges af markens planter. Overskydende fosfor kan løbe ud i vandløb, søer eller kystvandene. Hvis der kommer for meget fosfor ud, kan det medføre dårlige vilkår for vandmiljøets dyr og planter.

Dette projekt samler viden om fosforvirkemidler, vi i Danmark kan bruge til at mindske udvaskning af fosfor til vandmiljøet.

Der findes flere typer af virkemidler – nogle kan bruges allerede på marken og forebygger tab af fosfor, mens andre kan etableres i vandløb, søer og i havet, hvor de fjerner fosfor i vandmiljøet. Virkemidler på marken kan fx være permanent plantedække eller etablering af et vådområde, som tilbageholder fosfor. Virkemidler ved og i vandmiljøet kan fx være træer langs vandløb, som forebygger erosion af bl.a. fosfor fra kanten af vandløbene, og i havet eksperimenteres der bl.a. med udplantning af ålegræs, som binder både kvælstof og fosfor.

Med fosforvirkemiddelkataloget er der skabt et overblik over virkemidlerne, deres effektivitet samt deres mulige anvendelse. Hensigten er, at de kan løfte en betydelig del af fosforindsatsen i vandområdeplanerne for tredje planperiode.

Fakta

Påbegyndt: November 2018

Afsluttet: Juni 2020

Samarbejdspartnere: Landbrugsstyrelsen 

Forskningsinstitution/konsulentKøbenhavns Universitet (IFRO), Aarhus Universitet, Syddansk Universitet

Officiel projekttitel: Fosforvirkemiddelkatalog

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email