Katalog med idéer til bedre spildevandsrensning

De fleste vaskemidler til vores opvaskemaskiner og vaskemaskiner indeholder fosfor, der i større mængder forurener vandløb, søer og havet.

Spildevandet fra de danske husholdninger indeholder i dag heldigvis langt mindre fosfor end for blot få år siden. Det skyldes, at EU i 2013 og 2017 indførte regler for, hvor meget fosfor der må være i henholdsvis vaskemidler og opvaskemidler.

Den positive udvikling har gjort det aktuelt at fastlægge, hvor meget fosfor en dansker i gennemsnit i dag udleder via spildevandet – det såkaldte enhedstal for fosfor.

Det er nødvendigt at kende det rigtige enhedstal for fosfor, når man skal beregne fosforbelastningen fra ukloakerede ejendomme og regnbetinget overløb fra fælleskloakker, hvor der ikke foretages målinger.

Det ajourførte enhedstal for fosfor vil blive brugt som grundlag for de kommende vandområdeplaner, der skal gælde fra 2021-2027.  

Projektet omfatter en opdatering af det virkemiddelkatalog for spildevandsrenseanlæg, der bl.a. angiver prisen for at fjerne 1 kg fosfor i forskellige renseanlægstyper. Der er en forventning om, at prisen for at rense 1 kg fosfor ændres for visse renseanlægstyper.

Fakta

Påbegyndt: Februar 2019

Afsluttet: Juli 2019

Forskningsinstitution/konsulent: COWI

Officiel projekttitel: Opdatering af virkemiddelkatalog for punktkilder

Kontakt: Hav- og Vandmiljø, 
e-mail: Obfuscated Email