Genberegning af næringsstofbelastningen omkring år 1900

Næringsstofbelastningen til de marine områder omkring år 1900

Ved opstillingen af de marine modeller, der beskriver sammenhæng mellem belastning og miljøtilstand, var det oprindeligt hensigten at anvende tilførslen af næringssalte omkring år 1900 til at fastlægge målene for god miljøtilstand. For at få det bedst mulige grundlag for opgørelse af udledningen omkring år 1900 er der igangsat et projekt, hvor der fremskaffes den bedste viden om både påvirkningen fra landbrugsarealer og fra byer omkring år 1900. Derudover inddrages klimadata fra omkring år 1900, hvor nedbøren var mindre. Da der har været flere lavbundsarealer, vandhuller og grøfter tilbage i tid, vil der også have været en større kvælstoffjernelse i disse. Dette vurderes også og indgår i en samlet beregning af den kvælstof- og fosfortilførsel, der antages at have været til de marine vandområder.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2018

Afsluttes: Endelig rapport forventes ultimo 2021

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet samt en række øvrige forskningsinstitutioner

Officiel projekttitel: Næringsstofbelastning til kyst år 1900

Kontakt: Peter Kaarup, Obfuscated Email  

 

Relevante links 

Genberegning af næringsstofbelastning omkring år 1900