Effekten af nye vådområder dokumenteres

Etablerede vådområder overvåges med det formål at vurdere deres effekt, og derved danne grundlag for en videreudvikling af vådområder som virkemiddel

Biologer overvåger vådområder med det formål at dokumentere hvilken miljømæssig effekt disse vådområder har haft.

Vådområderne er blevet etableret med det særlige formål at fjerne kvælstof fra det vand, der fx kommer fra landbrugets marker.

Områderne omfatter lavvandede søer og moser, ådale, våde enge, rørskove og overrislede eng- og mosearealer. De er etableret rundt om i hele Danmark med henblik på at forhindre kvælstof i at løbe ud i søer eller i havet, hvor det kan skade dyre- og plantelivet.

Vådområderne er lavet ved, at man bl.a. har stoppet dræning og grøftning og er stoppet med at pumpe vandet væk fra arealer, der ellers ville være våde. Der er på den måde genskabt nye naturarealer, der fx oversvømmes af grundvand og overfladevand samt områder, der periodevis oversvømmes med vandløbsvand.

Som led i overvågningen skal forskerne måle mængden af vand og vandets indhold af kvælstof og fosfor, der hvor vandet løber ind og ud af vådområderne. Derved kan bl.a. vandbalancen og effekten på kvælstof og fosfor for de enkelte vådområder beregnes og vurderes.

Fakta

Påbegyndt: 2015

Afsluttes: 2021

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet (DCE)

Officiel projekttitel: Evaluering af GrønVækst vådområder (GV-vådområder)

Kontakt: Benny Andersen, MST Obfuscated Email

Relevante links

MST's side om kvælstof- og fosforvådområder

Overvågning af vådområder 2015 – videnskabelig rapport fra DCE nr 293, 2018