200 nye målestationer i vandløb

Siden 2016 er der målt vand- og næringsstoftransport på 200 nye vandløbsstationer i hele landet

I vandløb rundt om i Danmark står der målestationer, der hele tiden opsamler data til forskerne om bl.a. vandstanden. Derudover måler Miljøstyrelsen, hvor meget vand, der strømmer og tager løbende vandprøver, der analyseres for bl.a. næringsstofferne kvælstof og fosfor.

Siden 2016 er antallet af disse målestationer øget fra cirka 300 til 500. De mange nye stationer gør det muligt at dække en større del af Danmarks areal med målinger end tidligere. Samtidig får Miljøstyrelsen et mere nuanceret billede af, hvilke oplande næringsstofferne kommer fra. Det er vigtig viden, når der laves en målrettet indsats for at nedbringe næringsstofudledningen.

Med ny teknologi er det også blevet muligt at måle tættere på kysten. På en række af de nye stationer er der nemlig opsat en dopplersensor, som måler ved hjælp af lydbølger, der reflekteres på partikler i vandet. Med dette udstyr er det muligt at måle steder, hvor vandet bevæger sig frem og tilbage, som fx udløbet til fjorde.

På alle 500 stationer beregnes en årlig transport af næringsstoffer, som anvendes af Miljøstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af vandområdeplanerne. De fleste stationer indgår desuden i Aarhus Universitets årlige overvågningsrapport (NOVANA-rapporten). Samtidig øges forståelsen af transport og omsætningen af næringsstoffer fra mark til fjord.

Fakta

Påbegyndt: Første målinger blev foretaget i december 2016

Afsluttet: Ved udgangen af 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet (DCE, institut for Bioscience), Orbicon (rådgivning ang. dopplere)

Officiel projekttitel: Målinger af kvælstof fra ”jord til fjord”

Kontakt: Miljøstyrelsen, fagkoordinationsgruppe for delprogrammet for Stoftransport (Obfuscated Email