Søernes fysik og kemi skal indgå i miljøvurdering

Hvordan kan data om fx dybde, iltindhold, temperatur og næringsstoffer forbedre vurderingen af søernes miljøtilstand? Det har forskere undersøgt nærmere

I vandområdeplanerne for 2015-2021 er den økologiske tilstand i søer primært vurderet ved at se på de såkaldte biologiske kvalitetselementer. Det er fx hvilke fisk, vandplanter og alger, der lever i søen.

Ifølge vandrammedirektivet kan de såkaldte hydromorfologiske forhold samt de fysiske og kemiske forhold også indgå i vandområdeplanernes vurdering af søers tilstand.

De hydromorfologiske forhold drejer sig fx om søernes dybde og søbundens struktur.

De fysiske og kemiske forhold drejer sig fx om vandets temperatur, sigtdybde og iltindhold samt indholdet af næringsstoffer.

Forskerne fra Aarhus Universitet undersøger med dette projekt, hvordan data om hydromorfologiske, fysiske og kemiske kvalitetselementer kan supplere den viden om søernes tilstand, som man får fra de biologiske kvalitetselementer.

I vandområdeplan 2021-2027 vil sigtdybde, næringsstofforhold og ilt indgå i vurderingen af søens miljøtilstand.

Fakta

Påbegyndt: November 2018

Afsluttet: 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Anvendelsen af fysisk-kemiske kvalitetselementer til understøttelse af økologisk tilstandsvurdering i søer samt Anvendelsen af hydromorfologiske kvalitetselementer til understøttelse af økologisk tilstandsvurdering i søer

Kontakt: Charlotte Jørgensen. e-mail: Obfuscated Email