Sammenhænge mellem tilførsel og indhold af næringsstoffer i søens vand

Forskere opdaterer model til at kunne beregne nødvendig reduktion af tilførte næringsstoffer i søer

Søernes vandkvalitet er bestemt af mængden af næringsstoffer, især fosfor. Jo større mængde jo dårligere kvalitet. En del af de næringsstoffer, der findes i søen, løber til søen fra søens opland.

I vandområdeplanerne beregnes en indsats over for næringsstoffer fra søens opland. Indsatsen beregnes ud fra flere empiriske modeller. Empiriske sømodeller er matematiske modeller. Modellerne beskriver sammenhænge mellem forskellige faktorer i søerne fx næringsstoffer og væksten af alger.

I projektet er én af de empiriske modeller, som blev anvendt i vandområdeplanen for anden planperiode, opdateret. Opdateringen er sket på baggrund af et forbedret datagrundlag. Modellen beskriver sammenhængen mellem søernes næringsstoftilførsel, vandets opholdstid i søen og hvilke gennemsnitlige søkoncentrationer dette kan forventes at resultere i.

Modellen vil indgå i beregningen af indsatser til søer i vandområdeplan 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Empiriske sømodeller for sammenhænge mellem indløbs- og søkoncentrationer af fosfor og kvælstof

Kontakt: Charlotte Jørgensen, e-mail: Obfuscated Email