Ny typeinddeling af de danske søer

Den fremtidige inddeling af de danske søer bygger på 15 års indsamlet viden

Ifølge vandrammedirektivet skal der fastlægges typespecifikke referencetilstande og miljømål, som knytter sig til forskellige søtyper. Referencetilstanden er den tilstand, som ville findes i søen, hvis denne var helt eller kun i meget lille grad påvirket af menneskelig aktivitet. Fastlæggelsen af typespecifikke referencetilstande indebærer, at søerne skal opdeles i typer.

Typeinddelingen grupperer således søer, som har mange fællestræk, så man kan fastlægge ensartede mål for dem.

Typeinddelingen sker bl.a. ud fra målinger af vanddybde, farve og saltholdighed. 

Den måde man i Danmark gennem mange år har typeinddelt søer på stammer tilbage fra 2003.

I de seneste 15 år har biologer og andre forskere imidlertid indsamlet rigtig megen ny viden om - og overvågningsdata - fra de danske søer.

Miljøstyrelsen har derfor gennemført et projekt, hvor forskere har opdateret inddelingen af de danske søer i typer, så inddelingen bygger på den nyeste videnskabelige viden.

Den nye inddeling vil blive brugt i de kommende vandområdeplaner og ligge til grund for de indsatser for forbedring af vandmiljøet i søer, som fastlægges i vandområdeplanerne 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: 2017

Afsluttet: August 2018

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Danske søtyper

Kontakt: Gudrun Frandsen Krog, e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Rapport om danske søtyper