Miljøtilstanden i sjældne søtyper vurderes

Miljøstyrelsen får nu for første gang et værktøj, der kan vurdere vandmiljøets tilstand i de mere sjældne søtyper i Danmark

Når biologer skal vurdere hvor godt eller dårligt en sø har det, bruger de nogle vurderingsværktøjer – også kaldet kvalitetsindeks. Disse indeks er biologernes ”termometer”, der kan måle tilstanden i søerne. Indeksene bygger bl.a. på lister over arter af dyr og planter. Alt efter, hvor mange eller hvor få arter, som biologerne kan finde i en sø, kan de sige noget om søens ”helbred”.

Der findes allerede flere indeks i biologernes værktøjskasse. Men disse indeks er mest brugbare i forhold til de mest almindelige søtyper i Danmark. Det gælder især de kalkrige dybe eller lavvandede ferskvandssøer. I mere sjældne danske søtyper som fx brunvandede søer dur disse indeks ikke.

Det er der nu rådet bod på, idet der er udviklet nye indeks, der kan bruges i de mere sjældne søtyper. Med de nye indeks vurderes henholdsvis alger, vandplanter og fisk – tre af EU-vandrammedirektivets såkaldte biologiske kvalitetselementer.

Endvidere er der udviklet matematiske modeller for sammenhænge mellem de nye indeks og næringsstofindholdet i de sjældne søtyper.

De nyudviklede kvalitetsindeks skal bruges til at vurdere søernes tilstande i vandområdeplanerne for 2021 – 2027. De opstillede modeller kan også bruges af Miljøstyrelsen til at beregne, hvor store mængder af næringsstoffer søerne maksimalt må tilføres for at sikre, at søerne når målopfyldelse.

Fakta

Påbegyndt: November 2016

Afsluttet: Januar 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Kvalitetsindices til ikke interkalibrerede søtyper

Kontakt: Gudrun Frandsen Krog, e-mail: Obfuscated Email