Miljøtilstanden i sjældne søtyper vurderes

Miljøstyrelsen får nu for første gang et værktøj, der kan vurdere vandmiljøets tilstand i de mere sjældne søtyper i Danmark

Når biologer skal vurdere hvor godt eller dårligt en sø har det, bruger de nogle vurderingsværktøjer – også kaldet kvalitetsindeks. Disse indeks er biologernes ”termometer”, der kan måle tilstanden i søerne. Indeksene bygger bl.a. på lister over arter af dyr og planter. Alt efter, hvor mange eller hvor få arter, som biologerne kan finde i en sø, kan de sige noget om søens ”helbred”.

Der findes allerede flere indeks i biologernes værktøjskasse. Men disse indeks er mest brugbare i forhold til de mest almindelige søtyper i Danmark. Det gælder især de kalkrige dybe eller lavvandede ferskvandssøer. I mere sjældne danske søtyper som fx brunvandede søer dur disse indeks ikke.

Det rådes der nu bod på, idet det undersøges om der kan udvikles nye indeks, der kan bruges når biologerne arbejder med de mere sjældne søtyper. Med de nye indeks vurderes henholdsvis alger, vandplanter og fisk – tre af EU-vandrammedirektivets såkaldte biologiske kvalitetselementer.

Endvidere skal projektet munde ud i udvikling af matematiske modeller for sammenhængen mellem de nye indeks og næringsstofindholdet i de sjældne søtyper.

De nyudviklede kvalitetsindeks skal bruges til at vurdere søernes tilstand i de kommende vandområdeplaner, der gælder fra 2021 – 2027. De opstillede modeller vil efterfølgende kunne bruges af Miljøstyrelsen til at beregne, hvor store mængder af næringsstoffer søerne maksimalt må tilføres for at sikre at søerne når målopfyldelse.

Fakta

Påbegyndt: November 2016

Afsluttet: Januar 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Kvalitetsindices til ikke interkalibrerede søtyper

Kontakt: Gudrun Frandsen Krog, e-mail: