Matematiske modeller kan forudsige søers udvikling

Forskere udvikler nu bedre redskaber til at kunne forudsige ændringer i søers tilstand

Mekanistiske sømodeller er matematiske modeller, som bruges til at simulere samspillet mellem de dyr og planter, der lever i søerne og for eksempel de lys- temperatur- og næringsstofforhold, der gælder for søen.

Modellerne kan fx bruges, når biologer skal forudsige, hvordan alger i en sø vil udvikle sig i forhold til mængden af lys, næring og temperatur.

For at en model kan give det bedst tænkelige billede, skal den tilpasses den enkelte sø.

I projektet optimeres og tilpasses en eksisterende mekanistisk sømodel til brug på fem danske søer.

De udvalgte søer er Ravn Sø, Bryrup Langsø, Hinge Sø i Midtjylland samt Søholm Sø og Arreskov Sø på Fyn. Disse søer repræsenterer et bredt udsnit af de danske søtyper. Formålet med projektet er at tilpasse modellen, så den kan simulere søens økosystem med fokus på næringsstoffer og samspillet mellem alger, planter og dyr.

Modellen vil efterfølgende kunne udvikles yderligere til at beregne indsatsbehov over for næringsstoffer og effekten af forskellige restaureringstiltag f.eks. opfiskning af skidtfisk.

Ved opfiskning genskabes en balance mellem rovfisk, skidtfisk, dyreplankton og planteplankton i søen, hvilket kan føre til klarere vand.

Modellen kan indikere chancen for succes og effekten set i forhold til andre restaureringstiltag.

Fakta

Påbegyndt: August 2017

Afsluttes: 4. kvartal 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Dynamiske, procesbaserede modeller som forvaltningsværktøj for danske søer. Forsknings- og udviklingsprojekt vedr. muligheden for anvendelse af dynamiske modeller i forvaltningen af søer i vandområdeplaner 

Kontakt: Charlotte Jørgensen,