Forskere har undersøgt, hvad allerede indtrufne klimaændringer betyder for fosforindsatsen til de danske søer

Øgede temperaturer og ændret afstrømningsmønster kan have betydning for miljøtilstanden i danske søer.

Effekten af ændret temperatur og afstrømning kan modelleres med mekanistiske modeller. Det er matematiske modeller, som bruges til at simulere samspillet mellem de planter og dyr, der lever i søerne og for eksempel de lys, temperatur og næringsstofforhold, der gælder for søen.

Fire danske søer modelleres i projektet. To scenarier opsættes, ét som anvender temperatur og afstrømning for år 1900 og ét, som anvender nutidige temperaturer og afstrømningsmønstre. Mængden af fosfor, som søen kan tåle (målbelastningen), opgøres for begge modeller. Differencen angiver betydningen af klimaet for indsatsbehovet over for fosfortilførslen til søerne.

Modelsimuleringerne viser, at der er en mindre forskel i målbelastning og dermed også i behovet for reduktion af fosfor. Forskellene ligger generelt i størrelsesordenen ±5% fra år 1900 til det nuværende scenarie, hvilket er væsentligt mindre end den naturlige år-til-år-variation. Der er ingen entydig retning i effekten af klimaændringer. To af søerne kan i det nutidige scenarium tåle mere fosfor (øget målbelastning) i forhold til det hypotetiske år 1900-scenarium, én sø har en reduceret målbelastning og én sø har en uændret målbelastning.

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Klimaændringernes betydning for indsatsbehov for næringsstoftilførsel til søer

Kontakt: Charlotte Jørgensen, e-mail: Obfuscated Email