Alger fortæller, hvordan søer har det

Ny viden om fastsiddende alger (fytobenthos) gør, at man bedre kan vurdere de danske søers tilstand

I vandområdeplanerne vurderes den økologiske tilstand i søer ud fra de såkaldte ”biologiske kvalitetselementer”. Det vil sige, hvilke fisk, bunddyr, planktonalger, vandplanter og bundvegetation biologerne finder i søerne.

Kategorien ”bundvegetation” dækker over de alger, der lever fastsiddende på sten og plantestængler - også kaldet fytobenthos.

Hidtil har man i Danmark opgjort tilstanden for ”vandplanter og bundvegetation” alene ud fra de større vandplanter, som i fagsprog kaldes makrofytter.

Men i de senere år har vi gennem overvågningsprogrammet indsamlet viden om bundvegetationen (i form af kiselalger). Det er viden, som forskerne nu kan bruge til at udvikle et såkaldt kvalitetsindeks. Kvalitetsindeks er et værktøj, som  bruges når man skal vurdere tilstanden i søerne.

Når projektet er færdigt, vil vi være i stand til at vurdere søernes tilstand ud fra kiselalgerne også.

Det nye indeks skal også bruges til at sammenligne beskyttelsesniveauet for kiselalgerne i søer i de EU-lande, der ligner os mest. 

Fakta

Påbegyndt: 2015

Afsluttet: 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenter: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske søer

Kontakt: Charlotte Jørgensen, e-mail:

Relevante links

Projektrapport