Alger fortæller, hvordan søer har det

Ny viden om fastsiddende alger (fytobenthos) gør, at man bedre kan vurdere de danske søers tilstand

I vandområdeplanerne vurderes den økologiske tilstand i søer ud fra de såkaldte ”biologiske kvalitetselementer”. Det vil sige, hvilke fisk, bunddyr, planktonalger, vandplanter og bundvegetation biologerne finder i søerne.

Kategorien ”bundvegetation” dækker over de alger, der lever fastsiddende på sten og plantestængler - også kaldet fytobenthos.

Hidtil har man i Danmark opgjort tilstanden for ”vandplanter og bundvegetation” alene ud fra de større vandplanter, som i fagsprog kaldes makrofytter.

Men i de senere år har vi gennem overvågningsprogrammet indsamlet viden om bundvegetationen (i form af kiselalger). Det er viden, som forskerne i projektet har anvendt til at udvikle et såkaldt kvalitetsindeks. Kvalitetsindeks er et værktøj, som bruges når man skal vurdere tilstanden i søerne.

Flere indeks er testet i projektet og Aarhus Universitet vurderer kiselalgeindekset (IPS) til at være mest velegnet under danske forhold. IPS responderer på artssammensætningen af kiselalger i søen.

Indekset indgår i kombination med makrofytter i vurderingen af søernes miljøtilstand i vandområdeplan 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: 2015

Afsluttet: 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenter: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske søer

Kontakt: Charlotte Jørgensen, e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Projektrapport