Værdisætning af forbedret vandkvalitet

Prissættelse af gevinsten ved at nå miljømål i kystvandoplandene

Der er i forbindelse med tredje vandplanperiode (2021-2027) iværksat et analysearbejde, der dels skal vurdere de samlede erhvervsmæssige omkostninger ved indsatsbehovet i vandområdeplanerne 2021-2027, og dels skal vurdere værdien af at opnå målene i vandrammedirektivet i 2027.

Dette projekt undersøger den økonomiske værdi af gevinsterne ved at opnå målet i vandområdeplanerne 2015-2021 ved at analysere på reduktionen af indsatsbehov på kvælstof til kystog blev igangsat af Miljøstyrelsen i 2019 hos Aarhus Universitet, DCE og Københavns Universitet, IFRO i 2019. Projektet tager udgangspunkt i eksisterende værdisætningsstudier, og i første del af projektet blev der udviklet en værdifunktion, som kan estimere den økonomiske værdi af en ændring i vandkvalitet for de enkelte kystvandoplande. I 2020 og 2021 blev værdifunktionen videreudviklet, så den inkluderer flere faktorer – herunder de værdisatte områders geografiske udstrækning og arealanvendelse, så der kan gives et mere præcist estimat af gevinsterne og deres variation mellem kystvande.

Værdisætning kan være nødvendig, fordi ikke alle miljømæssige gevinster og omkostninger er prissat på et marked. Når der ikke er nogen markedsbestemte priser, må det på anden vis undersøges, hvilken værdi gevinsterne har for samfundet.  Eksempler på gevinster ved forbedret vandkvalitet er bedre badevand, bedre forhold for kyst- og lystfiskeri og befolkningens viden om at vandet er i god tilstand.

Projektet og rapporten omfatter foruden værdifunktionen også en diskussion af de forskellige værdisætningsmetoder og anvendelsen af dem i forhold til at sætte værdi på gevinsterne ved god vandkvalitet. 

Fakta

Påbegyndt: Maj 2019

Afsluttes: December 2021

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet, DCE og Københavns Universitet, IFRO

Officiel projekttitel: Værdisætning af gevinster for opfyldelse af vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand i 2027

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email