Økonomiske konsekvensberegninger

Scenarier for økonomiske konsekvensberegninger ved implementering af vandrammedirektivet i 2027

I henhold til vandrammedirektivet skal der opnås god tilstand i overfladevand og grundvand, senest i 2027. Disse rapporter indeholder scenarier for økonomiske konsekvensberegninger ved implementering af vandrammedirektivet i 2027 og adresserer den omkostningseffektive implementering af indsatser til opnåelse af det beregnede indsatsbehov for kvælstof (N) til kystvande i tredje planperiode (2021-2027).

Ved at udføre beregningerne med to forskellige økonomiske modeller, SMART og TargetEconN, illustreres hvad forskelle i modelgrundlag, potentialer og data betyder for de beregnede omkostninger. Der foreligger i alt tre rapporter, en for hver økonomisk model og en sammenligning af de to modellers resultater.

Projektet involverer forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. 

Fakta

Påbegyndt: 2020

Afsluttet: September 2022

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressoyrceøkonomi (IFRO)

 

Officielle projekttitler:

Økonomiske konsekvensberegninger for vandrammedirektivet i 2027 Scenarier for fuld implementering af VP3 indsatskrav for kystvandoplande 2021-2027

Økonomiske konsekvensberegninger af scenarier for vandområdeplaner 2021-2027 med brug af SMART-modellen

Økonomiske konsekvensberegninger for vandrammedirektivet i 2027 Sammenligning af resultater fra de økonomiske modeller SMART og TargetEconN

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email